Reklamační řád

Vážení zákazníci,

společnost DIMER, spol. s r.o. ve snaze poskytovat zákazníkům co nejkvalitnější služby, prodává na našem trhu pouze zboží originální kvality od renomovaných tuzemských, evropských i světových výrobců těsnicích prvků a příslušenství k nim, vlastní výrobu a svoji sortimentní nabídku neustále plánovitě rozšiřuje.

Dojde-li i přesto k reklamaci na zakoupené zboží nebo poskytnutou službu ve společnosti DIMER, spol. s r.o., respektive na provozovně:

  - 760 01, Zlín, Kudlov č.p. 505
  - 772 00, Olomouc, Šlechtitelů 6
  - 703 00, Ostrava – Vítkovice, Lidická 181/17
  - 620 00, Brno, Kaštanová 516/127c
  - 108 00, Praha 10, Služeb 6

Postupujte, prosíme, dle následujících pokynů, aby reklamace mohla být co nejdříve dořešena a uzavřena k Vaší spokojenosti.

Zákazník reklamaci uplatňuje v místě, kde bylo zboží zakoupeno!


1. ODPOVĚDNOST PRODÁVAJÍCÍHO

1.1 Společnost DIMER, spol. s r.o., odpovídá plně za vady prodaného zboží nebo za kvalitu poskytnutých služeb ve smyslu Občanského zákoníku 89/2012 Sb. a Zákona o ochraně spotřebitele 634/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

2. REKLAMACE NESHODNÝCH (VADNÝCH) PRODUKTŮ UPLATNĚNÁ ODBĚRATELEM

2.1 Každá reklamace se uplatní na provozovně, kde bylo zboží zakoupeno a to současně s předložením prodejního dokladu vyhotoveného provozovnou společnosti DIMER, spol. s r.o.

2.2 Uplatnění reklamace nemá odkladný účinek na splatnost faktury, která musí být dodržena (v případě vystavení faktury na platbu nehotově).

2.3 Při reklamaci zákazník předloží vadné zboží, doklad o prodeji nebo dodací list a záruční list.

2.4 Uplatňuje-li reklamaci zákazník, který u nás zakoupil zboží pro jiného zákazníka, předloží také reklamační zápis od zákazníka, který vadné zboží obdržel jako poslední.

2.5 Reklamaci na zjevné vady zboží a kvantitativní reklamace (na počet) je povinen zákazník uplatnit bez zbytečného odkladu nejpozději však do 5 pracovních dnů od převzetí dodávky. Reklamaci na skryté vady nejpozději v době do uplynutí záruční nebo spotřební lhůty.

2.6 S každým zákazníkem zástupce společnosti sepíše Reklamační list. Posoudí reklamovaný produkt a předloží zákazníkovi návrh na způsob řešení reklamace. Souhlasí-li zákazník s předloženým návrhem, je reklamační řízení ukončeno podpisem zákazníka na Reklamačním listě a zápisem výsledku řízení do Přehledu reklamací. V případech, kdy není možno reklamaci vyřešit okamžitě na místě (provozovně), kde byla uplatněna, převezme zástupce firmy reklamované produkty včetně příslušných dokladů k dořešení reklamace, vyplní Reklamační list ve dvou vyhotoveních. Na jedné kopii RL potvrdí zákazníkovi převzetí reklamovaných produktů a příslušných dokladů. Reklamované produkty včetně příslušných dokladů (originál RL) odešle zástupce společnosti do skladu neshodných produktů. Kopii RL si ponechá k založení. Dořešení reklamace zajistí vedoucí provozovny, případně ve spolupráci s VŘ. Po dobu řešení reklamace jsou neshodné produkty uloženy ve skladu neshodných produktů. V případě neshody s navrženým řešením ze strany zákazníka vedoucí provozovny k řízení přizve VŘ případně TŘ. Výsledné řešení reklamace oznámí vedoucí provozovny VŘ, který provede záznam do Přehledu reklamací vzhledem k tomu, že Přehled reklamací je uložena u VŘ a centrálně veden.

2.7 Pokud jsou předmětem reklamace produkty vyrobené společností DIMER, spol. s r.o. nebo produkty vyrobené v rámci kooperace, musí být neshodné produkty uloženy do skladu provozovny a reklamaci řeší vedoucí provozovny ve spolupráci s vedoucím příslušné výroby nebo jím pověřeným pracovníkem. Další postup řešení reklamace je stejný jako v bodu 2.6.

2.8 V případě uznání neshody zboží, služby, poskytne DIMER, spol. s r.o., odběrateli dohodnuté plnění, popřípadě se dohodne na jiném způsobu, jak vzniklou ztrátu kompenzovat. Dohodnutý postup se zákazníkem uvede zástupce firmy do Reklamačního listu.

2.9 Společnost DIMER, spol. s r.o. si vyhrazuje právo v případě reklamace na vyrobené těsnění nebo prodané zboží, zabudované v technologických uzlech nebo celcích, průmyslových výrobcích, přizvání na účast při demontáži těsnění. V případě, že těsnění je demontováno bez její přímé účasti, nebo pověřeného zástupce, nelze uplatnit reklamaci. Práva se může společnost DIMER, spol. s r.o. po vzájemném písemném objasnění stavu vzdát.


3. REKLAMACE NA DODACÍ LHŮTY

3.1 Společnost DIMER, spol. s r.o. odpovídá za včasné splnění svých závazků vůči zákazníkovi. U zboží poptávaného nebo objednávaného telefonicky, nemůžeme ručit za sdělené dodací lhůty, pokud tyto nebyly potvrzeny v dohodnuté písemné formě.

4. NEUZNÁNÍ REKLAMACE

4.1 Na pozdější reklamaci dodaného množství a zjevné vady kvality zboží, které bylo odběratelem osobně převzato, nelze brát zřetel.

4.2 Pokud se odbornou prohlídkou, prozkoumáním podkladů nebo jiným způsobem prokáže, že reklamovaná vada na zboží nespočívá v jeho kvalitě, ale na okolnostech, které nastaly po převzetí zboží zákazníkem, vyhrazuje si společnost DIMER, spol. s r.o. takovou reklamaci neuznat.

4.3 V případě, kdy si zákazník dodá svůj materiál na výrobu těsnění, přebírá společnost DIMER, spol. s r.o. odpovědnost pouze za požadované rozměry výrobku, nepřebírá však odpovědnost za užitné vlastnosti materiálu.

4.4 V případě, kdy zákazníkovi bylo vydáno správné zboží dle jeho specifikace, a za zboží zaplatil a opustil prostory prodejny společnosti DIMER, spol. s r.o., nelze již akceptovat žádost o výměnu této položky. Důvodem je možnost snížení kvality zboží vnějším vlivem, který nemusí být zjevný na první pohled.

5. PLATNOST REKLAMAČNÍHO ŘÁDU

Tento reklamační řád je platný ve společnosti DIMER, spol. s r.o. od 1.1.2014.

Ve Zlíně dne: 20.12.2013

Soubory ke stažení
Reklamacni rad 2014.pdfObchodní podmínky
  • Průmyslová těsnění
  • Plochá těsnění
  • Dynamické ucpávky
  • Mechanické ucpávky
  • Hydraulika a pneumatika
  • Ostatní produkty
  • Počet přístupů: [705278] ©2001-2020 Dimer, spol. s r. o.